ارسال داستان کوتاه به جایزه ی فرشته

زمان شرکت در مسابقه به پایان رسیده است